page view image

Dag 12 - Dagsplass Juletorget (kr 500) tirsdag 6. desember 2022

EVENT INFORMATION
event image

Bergen Julemarked arrangeres på Festplassen i Bergen sentrum fra og med fredag 25. november til og med torsdag 22. desember 2022. Som en del av julemarkedet arrangeres Juletorget

På Juletorget kan hjemmeprodusenter, lokale kunsthåndverkere, småskalaprodusenter (ikke mat eller drikke) og organisasjoner med egenproduksjon leie markedsplass på dagbasis. 

Dagsplassene er lokalisert i et felles, stort markedstelt (Juletorget), og hver plass består av 7,5m2 areal, to klappbord, en klappstol og strømuttak i en åpen løsning (ingen skillevegger). 

Vi oppfordrer alle dagsutstillere til å ta med god belysning (led-lys) av produktene sine. Grunnbelysningen i teltet er nedtonet for å skape stemning og gjøre det enklere for utstillerne å rette fokus mot produktene som selges med sin egen belysning. 

Varene som selges på Juletorget skal ikke være kjøpt inn for videresalg, men være i kategoriene nevnt under restriksjoner (se lengre nede på siden), og prisene skal holdes på et folkelig nivå.

Vi gjør spesielt oppmerksom på at plassene 1-12 på Juletorget i salkartet her på bestillingssiden ikke er representativ for faktisk plassering i markedsteltet. De er kun nummerert for å vise hvor mange plasser som er ledig de forskjellige dagene, og for å skille de ulike plassene fra hverandre.

Leieprisen for dagsplass varierer ut i fra hvilken dag det er i perioden. Leieprisen reflekterer forventet besøk på de ulike dagene. Husk at været spiller også en stor rolle.

Åpningstiden er fra kl 10 til kl 21 hver dag*, med forbehold om endringer.

*På siste åpningsdag den 22. desember stenger julemarkedet kl 18 av hensyn til nedrigg.

Det er obligatorisk for alle utstillere å holde åpent i hele åpningstiden.

Arrangør står fritt til å stenge markedet uten forvarsel eller refusjon av leie hvis for eksempel værforholdene gjør det påkrevd (force majeure). Ved høy vind kan markedet være nødt å stenge ned og avsperres på kort varsel.

Det settes et tak på maks en bodplass per utstiller per dag.

julemarked jul christmas marked bergen bergenjulemarked kunsthåndverk kunsthåndverksmarked

Restrictions

Produktene som selges av dagsutstillere på Juletorget skal bære tydelig preg av lokalt design, kunsthåndverk, egenproduksjon, småskala eller tilsvarende. Produktene skal helst selges direkte fra hjemmeprodusent til sluttkunde.
Produkter som selges av faste utstillere på Bergen Julemarked tillates ikke solgt av dagsutstillere på Juletorget.
Salg av mat og drikke tillates ikke på Juletorget. Unntak er godkjente honningprodusenter og andre spesielle tilfeller hvor produsent kan fremvise gyldig dokumentasjon på matsikkerhet.
Brannfarlige produkter tillates ikke solgt på Juletorget.
Kommersielle aktører med produkter innkjøpt for videresalg (f.eks Tupperware) henvises til å søke fast bodplass på julemarkedet. Det som selges på Juletorget skal så langt det er mulig være egenprodusert.

Dersom du er i tvil om produktene dine passer på Juletorget, ta kontakt på e-post post@bergen-julemarked.no innen du kjøper plass.

Aktører som bryter med disse restriksjonene risikerer å bli bortvist fra Juletorget ved oppmøte uten refusjon av leie.

Waiver

Utstiller bærer alt ansvar for at egen virksomhet opptrer i tråd med norske lover.
Arrangør står fritt til å bortvise utstillere som ikke opptrer i tråd med gjeldende restriksjoner, regler og retningslinjer. Arrangør bærer intet økonomisk ansvar ovenfor utstiller eller 3. part i slike tilfeller. Ved brudd på regler og påfølgende bortvisning refunderes ikke innbetalt leie.